top of page
Ja503.jpg

קבוצת צעירים בבגדי ים (יגלניצה, סוף שנות ה- 30)

מקור: אצל דוד פאלק
זיהוי: דוד פאלק

עומדים משמאל:
1. שלמה פישבך-וולקוביץ' (אח של פרידה)
2. יינטה דרשר
3. שמיל הוכמן
4. חנה הוכמן (אחות של שמיל)
5. שמיל (איידל'ס- הבן של איידל)

יושבים משמאל:
1. אווה הרצוג
2. מוישה בוק

bottom of page