top of page
Map.jpg

איך מסתכלים במפה (עדין בבניה)

 

המפה נכתבה על ידי יוצאי העיירה – פיליפ (פילו) פרויד ז"ל ושמחה (שימקה) פינקלמן) ז"ל, על נייר פרגמנט. המפה מבוססת על זיכרון בלבד ואינה מפה טופוגרפית.

המפה הועברה לתוכנת ארכיטקטים על ידי דיטה ביטרמן.

.לאחר מכן הוסבה לאינטרנט על ידי ישעיהו רימון.

עם העלאת המפה באתר אנו רואים מפה קטנה המחולקת לחמש.

 .הקשה אחת על החלק המבקוקש תגדיל אותו

bottom of page