top of page

חברה קדישא (?) בשער בית הקברות (יגלניצה, תחילת שנות 1920)


מקור: מחו"ל, דרך שימקה פינקלמן, אצל קלרה לפל, חיפה, נכדת הרב רוזנצוייג.

משמאל לימין:
2. חיים שולם וייסמן ?
3. לייביק מוזר ??
7. הרב נתן אליעזר (נוסי) רוזנצוייג
8. ילד
9. פישל ויינשטוק
11. מוישה פונצ'ק-פישבך

bottom of page