top of page
Ja303.jpg

קבוצת נוער מתנועת השומר הצעיר (יגלניצה, תחילת שנות ה- 30)

מקור: אצל דוד פאלק

זיהוי: שימקה פינקלמן, דוד פאלק,למעלה מימין:

1. שימקה פינקלמן

3. אתקה גלר (אמא של חנן טייכר)

4. שראל טייבר

5. לייצ'ה ברד

6. אתקה פאלק (אחות של דוד פאלק)

שורה אמצעית מימין:

1. לייצ'ה דרשר

3. אבא (מנשה) ויינשטוק (גפן)שורה תחתונה מימין:

1. חנה ביטרמן

2. חיים הולצמן

bottom of page