top of page

בית הספר העברי (יגלניצה, 1939)

כיתת ילידי 1923 שכתבו את החיבורים בספר היבול

מקור: רוז'ה (שושנה) שטרמר (בנעוריה: הניג)
מלבד רוז'ה הניג-שטרמר – כל המזוהים ניספו במלחמה.

שורה מס’ 1 – תחתונה- מימין:
1. פנינה הליצ'ר (בת המורה)
2. אושה (רחל) איינהורן
3. אליעזר הליצ'ר (המורה)
4. פריבה וורבנר (אשת אברהם-דוב המורה)
5. מטילדה וורברנר (אחות אברהם-דוב המורה)
6. אברהם דב וורבנר (המורה) משורר עברי, עלה לארץ ב- 36' חזר לאוקראינה.
7. חנה פלקנפליק
8. בת שבע שפירא (תאומה של שרה)


שורה מס’ 2 – תחתונה- מימין:
1. אושה אסנפלד
2. נושה (חנה) אוקסהורן
3. שרה שפירא (תאומה של בת שבע)
4. רחל ברנשטיין
5. צילה הלד
6. פרל פאלק (אחות של דוד פאלק)
7. רוז'ה הניג (שושנה שטרמר)

שורה מס' 3 – תחתונה- מימין:
3. יהושע הרצוג
5. טאובר
6. יעקב בלום
7. מושה הרצוג

bottom of page