top of page

רבי נחמן צבי בן אפרים רוזן
מיגולניצה (תקצ"ד – תרפ"א) (1834 – 1921).
נולד ביגולניצה בשנת תקצ"ד לאביו ר' אפרים. נשא את הניא יוטה הינדה בת הרב נחמן זאב אוירבך ממנוסטרישטש, ב"ר דוד צבי אב"ד (אב בית דין) קרמניץ ומוהילב ב"ר אריה ליב אב"ד (אב בית דין) סטניסלב. מנכבדי יגולניצה בתורה ובחסידות. ממקורבי רד"מ (רבי דוד משה – הרבי מוצ'רטקוב) מצ'ורטקוב, וקרובם של האדמורים מבלז ומויזניץ. נפטר בן פ"ז ביום כ"ד שבט תרפ"א. (2.2.1921). זו' (אשתו) נהלה חצר וקיבלה פתקאות
כעדות נכדתה ד"ר ריטה קוך מוינא.
בניו : ר' אברהם אריה ליב אב"ד (אב בית דין) פולטושן;
ר' מרדכי רב במנוסטרישטש ובוינא
(אשתו של) זו' רמ"מ שפירא דומ"ץ - (דיין ומורה צדק ) הורודונקה.

תשובות אליו : אבן יקרה, קמא, יו"ד (יורה דעת), ד; אורין תליתאי, קיבנו, איתן אריה, קמב, קמד בתרעא-תער"ב.
מליצי אש, ג, שבט, 45.

אורין תליתאי
השאלה: ביגולניצה היה סוחר שעירב בקמח החיטים למצות גם קמח שעורים ביחס של אחד לארבע לערך (כ25%), אך לא הודיע על כך לקונים. על פי ההלכה יש לקנות לאפית מצות קמח חיטים נקי. האם הקמח כשר למצות ? האם ניתן לדרוש מהמוכר לבטל את העיסקה ?

התשובה: [מפאת נחיצותה נשלחה בטלגרף ] היות והמוכר הונה את הקונים אי אפשר לסמוך עליו גם לגבי השמירה של הקמח מחימוץ ולכן יש לבטל את העיסקה .

איתן אריה
מי שנוגע במקומות מלוכלכים צריך ליטול ידיים והשאלה היא האם חולץ נעליים צריך לטול ידיים גם כן [כאן המקום לציין כי נטילת ידיים הינה המצווה שהגנה על היהודים בימי הביניים שכמעט ולא נפגעו מהמגיפה השחורה כיוון שביצעו בעצם היגיינה (מה שהוביל לעלילת הדם שכביכול היהודים הרעילו את הבארות )]

התשובה: הנוגע בידיו בנעליים בשעת חליצתן צריך ליטול ידיים אלא אם ודאי לו שלא נגע בנעל עצמה.

השאלה השניה שאלה תיאורטית זהו דיון בגירסת הגמרא לגבי מקום קבוע ללימוד או לתפילה וממנו דנים לגבי מעלת התפילה בבית הכנסת ובציבור.

חיזוק לאמור לעיל אנו מוצאים במרשם התושבים הפולני לצאצאי נחמן רוזן והקשר למשפחת הרבנים שפירא.


כמו כן אנו מוצאים ב"דפי עד" ב "יד ושם" דף עדות של אפרים רוזן בן מרדכי רוזן נכד נחמן רוזן.

שוחחתי עם אפרים רוזן המתגורר בארצות הברית. הוצאה חוברת לזכר מרדכי בשם "הבה אזכרה".
ננסה להשיגה בעזרת ביתו נחמה כהן אשת יוסף חיים מירושלים. (טרם אותרה).
במרשם חסר בנו אברהם שנולד כנראה לפני 1863.
רבי מרדכי הנ"ל היה רב בוינה.
הגיע אלי עותק מכתב שכתב אלי רוזן ליצחק שפירא מצופית. ראה משפחת שפירא. לא ברור לי איך נקשר אלי רוזן שהיה רב באושוונצים למשפחה זאת.

bottom of page