top of page

על הקינה
בקינתו, נפתלי משוטט בדמיונו ברחבי העיירה ומתאר במספר מילים את המאפיין של כל משפחה מנהגים , פרנסות ומקצועות שהיו אז בעיירה .
מסמך רב חשיבות להבנת הנעשה בעיירה בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה .

הקינה לא נערכה לשונית והושארה כמות שהיא נאמנה למקור. ( אמנון עצמון )


נָפְתָלי שפיר ( טולי היטלר ) ז"ל , פ"ת
בתו שלומית גילן ז"ל , רעננה

bottom of page