top of page

"לפני השריפה, אחרי השריפה"
(שושנה רוז'ה שטרמר)
מסופר על אישה שהכינה ריבה ותבשיל עלה באש ומשם התפשטה האש על פני כל העיר.
גגות העיר היו מכוסים ב"ג'ונטים " –רעפי עץ.
סבא יעקב היה בנגוז'נקה כאשר ראה את השריפה בעיירה מתחתיו ושער ראשו הלבין בן רגע !
בעיירה היה ביטוי נפוץ – "לפני השריפה, אחרי השריפה", לעתים היו אומרים לפני השריפה הראשונה או השניה וכד'.

bottom of page