top of page

ספור הגניבה
(שושנה רוז'ה שטרמר)
במשך זמן רב לא הבחינו בעלי החנויות בגניבות המתבצעות מחנויותיהם.
הגניבות היו בכמויות קטנות.
אצל שמוליק קרומן הכינו גפילטע פיש ואכסנו אותו במרתף הקריר.
למחרת התגלה כי בצנצנת נשארו רק עצמות.
יום אחד נרדם שומר הלילה המועסק על ידי העירייה ומכיסו נפלו מפתחות רבים.
השומר, גוי בשם סמבורסקי,הסתבר כי הכין לעצמו מפתחות של חנויות רבות אשר מהן היה גונב בשעת עבודתו בלילה.
בחיפוש שערכה המשטרה בביתו התגלה בור בו היה מסתיר את שלל הגניבה. המעניין הוא כי נמצאו אצלו ספרים רבים שנגנבו מספרית הקולטור פאראיין.

bottom of page