top of page

היריד באולשקובצה לשקוביץ בפי היהודים
(שושנה רוז'ה שטרמר)
היהודים היו משתתפים ביריד. הם היו מגיעים למקום , מעמידים שולחנות ועליהם הסחורה.
לסבא יעקב הורניק הייתה שלוחה למסעדה שהופעלה בשעת היריד במבנה עץ. יתר ימי השנה עמד המבנה מעץ ריק .
בזמן היריד כל המשפחה התארגנה לעזרה בהפעלת המסעדה.
ידוע לי כי לפני מלחמת העולם הראשונה , הכפר היה שוק מרכזי לסחר בסוסים ואף הובאו אליו סוסים ערביים שיובאו מארצות ערב.

(אסתר אפרת , לאה חוטר ישי) נסענו ליריד ללשקוביץ שם קנו לי צעצועים ובגדים, זכור לי המחירים היו שם זולים. היה זה בשנים 35– 36 (כנראה).

(דוד כוכב) בזמן היריד היה אבא מקים במקום סככה –

(מה שקרוי היום באסטה)
והיה מוכר בה בגדים. כל השנה היו מחכים לימי היריד בלשקוביץ - שהיו מרכיב חשוב בפרנסה לכל השנה.
כל המשפחה הייתה מגויסת לעזרה בימי היריד.

bottom of page