top of page

הרט
(שושנה רוז'ה שטרמר)
לאב המשפחה קראו לייב ובטעות נקראה המשפחה לייבהרט.
היו להם שני בנים ושתי בנות.
בן אחד נספה בשואה הבן השני היה מורה לעברית בוילנה ולא ידוע גורלו.
בת אחת רחל פוהורלס הקימה משפחה בישראל. הבת השניה רבקה הרט הייתה מורה ולא נוצר קשר עמה.

(דוד כוכב)
רבקה גרה עם רחל, כנראה הייתה רווקה.

bottom of page