top of page

בית הספר הפולני (יגלניצה, סוף שנות ה-20)

מקור: אצל ייטי שטראובר , רמת גן (בנעוריה יטקה בת אושר שוורץ)
זיהוי: ייטי שטראובר, רוז'ה (הניג-) שטרמר, סם וויזינגר

שורה מס' 1 – תחתונה- משמאל:
1. גויה
2. צ'רנה דולינר
3. יהודיה
4. גויה
5. מורה
6. מורה
7. גויה
8. רוז'ה (רחל) הירשביין (?)
9. יהודיה
10. יתומה מאב. גרה אצל סבתא.

שורה מס’ 2 –משמאל:
14. בת של פרוון (אחותה של מס' 18)

שורה מס' 3 –משמאל:
18. בת של פרוון (אחותה של מס' 14)
19. טשקה דומברובסקה (פולניה)
21. (ילדה מנגוז'נקה) היו לה שתי אחיות, גרה ליד רייגנבוגן-קשתי
22. יטקה שוורץ (שטראובר)
23. ברטה מלמד (נדלר)
25. פרידה וייזינגר
26. חנה ביטרמן (לפי סם וייזינגר?)

שורה מס' 4 –משמאל:
39. להוריו היתה חנות קמח, גר מול בירנבאום
38. גוי, בנו של מנהל בית החרושת לטבק

bottom of page