top of page
Ja502.jpg

בבית משפחת פאלק, ביגלניצה

מקור: אצל דוד פאלק
זיהוי: דוד פאלק

עומדות משמאל:
1. פרל פאלק (אחות של דוד)
2. סלצ'ה

יושבות משמאל:
1.צירל
2. אלקה
3. שיינדל פאלק (אחות של דוד פאלק)
4. עובדת אוקריינית-פולנית
5. עובדת אוקריינית-פולנית
6. אתקה פאלק

קורס תפירה (יגלניצה, אמצע שנות ה - 30)

bottom of page