top of page

בית הספר העברי (יגלניצה, יולי 1937)

מקור וזיהוי: אסתר אפרת, ולאה חוטר-ישי (בנות ויינשטוק, מקיבוץ בארי)

שורה מס’ 1 מאחור - מימין:
1. אברהם דב ורבנר, המורה (משורר)
2. אריקה (ממשפחת וינשטוק) פרידמן
3. אליעזר הליצ'ר, המורה.

שורה מס’ 2 במרכז - מימין:
1. מנק בלום
2. יואלה וינשטוק (כיום יואלה גפן, מירושלים)
3. הינדה הליצ'ר (בת המורה)
4. שרה ברגנפלד
5. רוז'ה אקסלרוד (בת משה וחייצ'ה)
6. אסתר וינשטוק (כיום אפרת, מבארי)

שורה מס’ 3 קדמית - מימין:
1. פריבה ורבנר, אשת אברהם דב המורה
2. מטילדה ורבנר, אחות אברהם –דב ורבנר

bottom of page