top of page

בית הספר העברי (צילום משנת 1924-1925) תמונה מקורית פגומה

חצר בית הספר העברי ביגלניצה. ועד מייסדי ביה"ס, תורמת מאמריקה, ותלמידים.

מקור: מעזבון של פניה פרויד-שלום, כיום בידי אבי שניבאום
זיהוי: ויסיה פרויד, מרים שניבאום (בנעוריה: ריינמן), דוד פאלק

שורה מס’ 1 – תחתונה- משמאל:
4. גיצ'י קרומן Gitche Kruman
5. לייצ'ה (לאה) הרצוג
6. אתקה פאלק (אחות של דוד)
המשך השורה מטושטש

שורה מס’ 2 – משמאל:
8. מוזר
14. פפה אקסלרד
15. ביטרמן (?)
16. רבקה מייזלס (לאחר נישואיה – פינקלמן)
המשך השורה – מטושטש

שורה מס’ 3 – משמאל:
14. אלוש וורהפטיג (בן המורה וורהפטיג)
15. נותע (נתן) וורהפטיג – מורה ביה"ס
16. הרצוג
17. הרצוג
18. ליפשה הרצוג (בנעוריה: ברילר) אשת הרצוג הזקן.
19. הרצוג (הנדבנית מאמריקה)
20. פשה פרויד (בנעוריה: פידרר) אשתו של מיילך פרויד.
21. מיילך פרויד
המשך השורה – מטושטש

שורה מס’ 4 – משמאל:
14. איציק שפירא
16. בנימין הרצוג
17. חיים-שולם וייסמן
18. פישל ויינשטוק
19. מוישה- פונצ'ק פישבך (סבא של פרידה פישבך-וולקוביץ היום: שטרנג)
20. שמיל קרומן
21. יענקעל אקסלרד (?)
22. לייביק מוזר (מטושטש)
המשך השורה – מטושטש

שורה מס’ 5 – משמאל:
14. (בין 28 ל- 29)
18. מרדכי ביטרמן
המשך השורה – מטושטש

שורה מס’ 6 – משמאל:
14. בוז'ה (ברוך) בלום

bottom of page