top of page

עירוב

(רוז'ה שטרמר) בי' היה עירוב. העירוב הקיף גם את הטוליקה, כך שאפשר היה בשבת לטייל לשם.

 

(אמנון עצמון)
עירוב – "חצרות תיקון חכמים להתיר העברת משא בשבת מרשות אחת לרשות אחרת (מחצר אל חצר, משכונה אל שכונה וכדומה)", מתוך המילון החדש א. אבן שושן.
מעשית - כיום העירוב הינו חוט המתוח בין עמודים המקיף ישוב, וההולך בתוכו לא מחלל את השבת.

bottom of page