top of page
בית הדואר (יגלניצה, לפני שנת 1933).jpg

לפני שנת עזיבתו של המורה וורהפטיג

מקור: מרים שניבאום (בנעוריה: ריינמן), מיכל זילברברג (הבת של פילו פרויד)
זיהוי: שימקה פינקלמן

ממול: בית הדואר, ששימש בתקופות אחרות בית ספר.
משמאל: קיוסק גלידה של לייביש סטולר (עם שלט – "Lody" )
מימין: עומד, חבוש קסקט לבן, המורה נותע וורהפטיג.
הבית מימין: בית משפחת הוטטרר.
השוטר – טישלביץ'.
מאחור, מימין – כיפת הכנסיה האוקראינית.

bottom of page