top of page
זאב ויצחק ילדי אברהם ברילר יאגלניצה1910.jpg

כתובת מאחור ''האחים זאב ויצחק בריללר[כך] צילום משנת 22/11/1910''

מקור נתקבל מ אריקה ברילר, גבעתיים

ילדי אברהם ברילר יאגלניצה.jpg

משמאל : פנינה (פרל)ברילר, יצחק ברילר, אריה ברילר, טובה ברילר ,שושנה (רייזל) ברילר

[חסרים בתמונה זאב ועדה ברילר]

גלוית צלם : Leonar

מקור נתקבל מ אריקה ברילר, גבעתיים

bottom of page