top of page

הכניסה לעיר מכיוון צפון

נא להיעזר במפה!
כיוון צפון - בכביש שכתוב עליו לצ'ורטקוב

 

(שושנה רוז'ה שטרמר) לפני בית הקברות היה בית חרושת ללבנים. על יד בית החרושת גר מנקה אורוות.

 

(פרידה שטרנג ) בתחום בית החרושת גר גוי בשם קוושניאק שהיה מנהל בית החרושת. בית החרושת נקרא צגלנייה. צגלה – לבנה.
בתו של קוושניאק בשם פטשה הייתה חברה שלי מכתה א'. אחיה ששמו אינו זכור לי היה חבר של אחי שלמה.

bottom of page