top of page

דאואר
(פרידה) למשפחת דאואר הייתה מסעדה שסעדו בה רבים מן העובדים הבכירים בבית החרושת ..

(שושנה רוז'ה שטרמר) הבן מקס נסע לארצות הברית בשנת 38 כי נקרא לשרת בצבא התחתן עם מלכה דולינר. בקר בארץ מספר פעמים. נפטר. מלכה (מלצ'ה) חיה בארצות הברית.
אחותה של מלצ'ה צ'יפקה דולינר חיה בארץ. בעלה הראשון מישל היה מנהל חשבונות אצל מנדל אוקסהורן. נולדה להם בת.
הבעל והבת נספו בשואה.
בת נוספת רוז'ה, התחתנה עם מנדל אוקסהורן התכונה לנסוע לארצות הברית אך נפטרה בשנת 40 עקב סיבוך בניתוח.
בת נוספת מינה התחתנה עם לייב אוקסהורן (אח של מנדל ?) נולדה להם בת בשם נושה.

(לפרידה גרסה שונה)
נושה הייתה בכתה אחת איתי,חברה טובה.
בזמן השואה נשלחה ללבוב לדודה – משפחת נכט.
היא שרדה במשך כל זמן המלחמה. ימים ספורים לפני סיום המלחמה בעת שנסעה בחשמלית הבחין בה גוי מי'. בשם יוז'ק רובלובסקי אשר גר בקרבת בית הספר העברי ומסר אותה למשטרה המקומית שם נרצחה.
אחות נוספת אז'ה (אסתר) לא ידוע גורלה.
מוטל התחתן עם הנצ'ה דרשר שהייתה תופרת.
הדאוארים היו נוסעים לארצות הברית לחפש את גורלם וחזרו.
בנסיעות אלו נולדו מקס ורוז'ה שהפכו להיות אזרחי ארה"ב.
במעלה ההר שכנה משפחה יהודית שאיני זוכרת את שמה.
לבתם קראו טובה היא שרדה ועלתה לארץ . הייתה מורה ומנהלת בית ספר . לא נוצר אתה קשר כל שהוא .

bottom of page