top of page

חנוכה

(שושנה רוז'ה שטרמר) בבית הספר העברי נערכו חגיגות חנוכה. בכל בית הודלקו נרות חנוכה.


 

(יואלה גפן)
בחנוכה התירו לנו לשחק בקלפים,ההורים נהגו לשחק בחג בשח-מט.
בבית הוצבה חנוכיה, זכור לי טקס הדלקת הנרות בו קיבלנו "דמי חנוכה".


 

(אסתר אפרת , לאה חוטר ישי) הדלקנו נרות ושמנו את החנוכייה על אדן החלון. בנוסף לכך, דלקה חנוכייה "של אבא" בעלת פתילים בשמן.


 

(ברקו קושניר) חג זה זכור לי כי יום הולדתי חל בו - שמונה לדצמבר. החנוכיות הונחו על אדן החלון.

bottom of page