top of page

השומר הצעיר

 

 

 

(שושנה רוז'ה שטרמר)
בבית הספר העברי יוחד חדר אחד לקן השומר הצעיר.
בחדר זה הייתה אשת הרוקח פטרזיל מכינה קקאו ולחמנייה לילדי העניים.
הילדים הבוגרים עזרו בהכנה וההגשה . לא ידוע לי מי מימן מצווה זו.
לא ידוע לי מי מימן מצווה זו.

(פרידה שטרנג) הוקם ארגון שמומן על ידי נשף פורים ונשות העיירה ביזמת ראובן פישבך . ראה עמותה לתזונת ילדים.


(דוד כוכב)

אחד מחברי השומר הצעיר היה משה וויך. עלה לארץ בשנת 1935. נפטר לפני כ בשנת 2000~.
בשנות ה 20 המוקדמות עלה ראש הקן הראשון אברהם אקסלרוד לארץ. אנשים רבים מן העיירה ובעיקר הנוער הלכו ברגל לצ'ורטקוב כדי ללוותו ולהיפרד ממנו.
בפעולות שערכנו היו משחקים שיחות וטיולים. הטיולים היו ברגל ליער ליד העיירה ואף הרחקנו לצ'ורטקוב ללשקוביץ וטלוסטה. מן החברים הזכורים לי מוזר וביטרמן מרדכי.


(ברקו קושניר)

בן גילי זכריה מוזר, שמחה פינקלמן , ישראל טייבר (נספה בשואה) ,ליצ'ה דרשר, ינטה דרשר.
היה שיתוף פעולה הדוק בין השומר הצעיר ובין גורדוניה.
השומר הצעיר היא תנועת נוער ציונית סוציאליסטית שהחלה את דרכה ב-1911 בפולין ונקראה על שם אגודת השומר. לקראת תחילת העליה השלישית (1919) הבשיל רעיון שיבת ציון בקרב חבריה. ראשי התנועה ומנהיגיה, יעקב חזן ומאיר יערי, עלו לארץ ישראל בשנת 1920. מאז 1921 החלה התנועה לייסד קיבוצים וליישב בהם את חניכיה מהגולה ומהארץ.
בשנת 1927 הוקם הקיבוץ הארצי בתור מסגרת גג של כל קיבוצי התנועה.
האידיאולוגיה של תנועת השומר הצעיר הייתה עירוב של ציונות וסוציאליזם. היא דגלה באחווה יהודית ערבית, התנגדה לתוכנית בילטמור והציגה במקומה מצע דו לאומי כפתרון לשאלת ארץ ישראל.
בשנת 1946 הייתה התנועה רשמית למפלגה פוליטית ובשנת 1948 הקימה, בשיתוף עם אחדות העבודה - פועלי ציון, את מפ"ם.

bottom of page