top of page

יחסי חילוניים דתיים

(פרידה שטנג)
לא הייתה שנאה בין דתיים וחילוניים.
גם החילוניים שמרו מסורת .כולם הלכו לבית הכנסת .הייתה רוח ליברלית בעיירה.
לדוגמא ראובן וולקוביץ, כעובד יהודי יחיד, נאלץ לעבוד בשבת, בעיני האב משה לא מצא הדבר חן. הוא הפסיק לדבר עם בנו.
לבסוף בהמלצת המשפחה הוחלט לנסוע להתייעץ ברב מקופיצינסה kopeczinc שהיה רב מפורסם וסמכותי.
עוד לפני ששטחו את בעייתם, שאל הרב את משה מה הבעיה עם ראובן? ולאחר ששמע פסק כי העבודה בשבת היא פקוח נפש, דבר שהוכח לאחר מכן כנכון.
העבודה בבית החרושת אכן הצילה את חייו ואת חיי משפחתו. הרב נתן לו קמיע שלאחר מכן הועברה אליי.

 

(יואלה גפן)
הייתה במשפחה הייתה פתיחות רבה. כל אחי אבא ישראל היו לא דתיים מלבד אבא ששמר על מנהגי הדת.
הוא התגורר עם אימא באחרית ימיו בקיבוץ בארי החילוני אשר לא היה בו בית כנסת כלל.
השתדל למלא את מצוות הדת ככל שהיה באפשרותו.
לאחר מותם נקברו בקיבוץ בארי בקבורה חילונית.

 

(רחל אמיצי)
זכור לי בחור ישיבה שסיים את לימודיו, (הישיבה הייתה מחוץ לעיירה) , קיבל הסמכה לרבנות. ברבות הימים חזר בשאלה אז הכה הדבר גלים בעיירה כי נדיר היה כי מוסמך לרב הופך לחילוני. סיפור זה ידוע לי כי אותו בחור היה חבר של אחי אהרון.
אגב שם המשפחה של אחי היה שץ , כנראה כי אבא לא נרשם במרשם התושבים ( פרום ) ושץ היה ( כנראה ) שם משפחתה של אימי .
לא היו אז הרבה חילוניים ואלה שהיו , בעיקר צעירים לא עשו זאת בפרהסיה .
אחי שהיה בוגר ממני בשבע שנים והיה חבר בתנועת גורדוניה היה מדליק בהיחבא תנור בשבת אך בקש ממני לשמור זאת בסוד מן ההורים .
נראה לי כי ההורים ידעו על "הפרות המצוות" הללו, אך עצמו עיניים.

 

(אסתר אפרת ולאה חוטר ישי)
שניים מאחי היו חניכי השומר הצעיר – אבא ומנשה . כאשר חזרו מן ההכשרה אמר להם סבא פישל " אל תספרו לי כי הנחתם תפילין בהכשרה כי אינני רוצה כי תשקרו לי " .
אנחנו הלכנו לתנועת גורדוניה והדבר התקבל יפה בבית . אבא ישראל היה אדם ליברלי והיה מפעילי קרן הקיימת לישראל.

 

(ברקו קושניר)
המסורת נשמרה אפילו אצל חניכי השומר הצעיר . זכור לי כי יום לפני עלייתי לארץ הלכתי עם אבא לבית הכנסת לעליה לתורה . אבא ארז לי את התפילין ולקחתי אותם עמי .
בת השוחט לָיצֵה ברט הייתה בשומר הצעיר .
לפני הבחירות לסיים נשא אבא נאום בחירות לטובת רשימה 17 של גרינבויים.

bottom of page