top of page
Ja102.jpg
paper 6.jpg

Yagelnica – Yagolnitsa – Jagielnicy – Ygolnitza –יאגולניצה
יגולניצה – עיירה בגליציה, כיום בתחום מדינת אוקראינה. 

לפני מלחמת העולם השניה, חיו בעיירה כ-250-300 משפחות יהודיות. רוב יהודי העיירה נספו בתקופת השואה. מעטים הצליחו להגר או לעלות לארץ ישראל עוד לפני המלחמה. בודדים ברחו לתחום שהיה בשליטת הצבא האדום הרוסי, וכך ניצלו. מעט שרדו את המלחמה, תחת הכיבוש הגרמני, בנסי נסים. 

כיום – מחולקת העיירה לשנים: (נכון ל 1/4/08)
JAGIELNICA  יגולניצה – 2700 תושבים.
NAGORZANKA נגוז'נקה – 2460 תושבים.

אנו, שרידי העיירה ובני הדור השני של יוצאיה, החלטנו להקים אתר זה, אשר לו מטרות אחדות:
א. הנצחת הנספים בשואה, בני המשפחות שלנו ובני משפחות אחרות, שלרבות מהן לא נותר שריד או פליט. לחלקן מצאנו זכר ואילו אחרות נותרו באלמוניותן.
ב. המחשת ההווי וחיי היום יום התוססים, שהתנהלו בעיירה טרם השואה.
ג. הנחת נדבך נוסף בחומת התיעוד המהווה הוכחה ניצחת מול הכחשת השואה.
ד. הבעת הערכה ליוצאי העיירה ששקמו את חייהם והקימו משפחות לתפארת.
ה. הנחלת מורשת העיירה לדור הצעיר, תוך העברתה לאמצעי המידע, ההמחשה והתקשורת בני זמננו. בבתים רבים עדיין ניתן למצוא תמונות ומסמכים בלתי מתועדים. 

במשפחות רבות עדיין חיים קשישים שיוכלו לגאול פנים אלמוניות משממון השכחה, ובכך אולי גם לפרוק מעט מהכאב העצור בקרבם. גם מחקרנו החל באיחור רב (בשנת 1997). אנו מקווים, שדווקא עובדה זאת תעודד בני עיירות אחרות לא להיוואש מן האפשרות הקיימת עדיין, להפוך כל אבן שאין לה הופכין לגלעד עדי עד. 

כל הגולש באתר זה מוזמן לחוות דעתו, ולהציע הצעות לשיפור ועדכון. אם ברשותו מידע כל שהוא או חומר תיעודי כתוב או מצולם על העיירה ובניה, הוא מתבקש להודיע לנו על כך, על מנת שנוכל לשפוך אור נוסף על עברה של עיירתנו. 

 

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל" - יגאל אלון

bottom of page