top of page

בית הספר העברי (יגלניצה, מרץ 1938)

מקור: אסתר אפרת, ולאה חוטר-ישי (בנות ויינשטוק, מקיבוץ בארי)
זיהוי : פרידה (וולקוביץ- ) שטרנג רוז'ה (הניג-) שטרמר, רגינה (הניג) ברנר, סם וויזינגר

שורה מס’ 1 מלמטה - משמאל:
1. רוז'ה ורפל (זיהוי וייזינגר)
2. נושה אוקסהורן
3. רוז'ה הניג
6. פריבה ורבנר (אשת המורה)
7. אליעזר הליצ'ר, מורה.
8. הבת של מאייר לוזה ? (לפי פרידה)
9. אתקה גלר ? (לפי פרידה ורוז'ה)
10. רוז'ה אקסלרוד, בת משה הנגר.
11. פנינה הליצ'ר, בת המורה.
12. קסלר, המורה. – עומד בצד.

שורה מס' 2 משמאל:
13. בלומה? או קוז'ה כץ ?
15. בלומה, יתומה מאב? (לפי פרידה)
16. גניה רייגנבוגן (לא קשתי)
17. מינה ברילר
18. דנקר ? בת מאייר לוז'ה, (לפי פרידה)
19. דנקר ?
20. רגינה הניג (אחות של רוז'ה. כיום: רגינה ברנר, ראשל"צ)
23. רחל ברנשטיין
24. יחיאל מוזר (לפי סם וייזנגר)

שורה מס' 3 משמאל:
25. פרידה וולקוביץ ?
26. אתי ברנשטיין
27. הינדה הליצ'ר בת המורה.
28. סלצ'ה מוזר (לפי ויזינגר)
30. הבן של לייב בלגולה (לפי פרידה)
31. מושו וולקוביץ? (לפי פרידה, בת דודו)
32. ברל ביטרמן פויירשטיין (לפי ויזינגר)
33. שרה שפירא (אחות של בת שבע, מס' 42)
34. פרל פאלק אחות של דוד.
35. חנה פלקנפליק (לפי רוז'ה וויזינגר)

שורה מס' 4 משמאל:
36. אסתר וישטוק. (כיום אסתר אפרת, מבארי)
37. יואלה וינשטוק (כיום יואלה גפן, מירושלים)
39. דוד פלקנפליק אח של חנה (לפי ויזינגר)
41. סנדר לדרמן ?(לפי פרידה) או קלמן אוקסהורן ? (לפי ויזינגר)
42. בת שבע שפירא, אחות של שרה שפירא (מס' 33)
43. אושה אסנפלד
44. צילה הלד
45. אושה איינהורן.

שורה מס' 5 משמאל:
47. בלום (?) לפי פרידה: מושו ריגנבוגן – לא קשתי
49. מושה הרצוג
50. שמשון טאובר (לפי רוז'ה וויזינגר)
51. יעקב בלום
52. יהושע הרצוג
53. פנחס ברילר (לפי רוז'ה וויזינגר)
54. יוסי ביטרמן-פויירשטיין.
55. זישה דנקר ? (לפי פרידה- לא אח של ברל דנקר)

bottom of page